Organisaties

Deze organisaties voor asielzoekers en vluchtelingen steunen de actie ‘Cartoons for Refugees’


United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) is de VN-vluchtelingenorganisatie die beschikt over het internationale mandaat voor de bescherming van vluchtelingen en sinds haar oprichting al meer dan 50 miljoen mensen begeleid heeft om hun leven weer op te bouwen. Het UNHCR-personeel werkt in 116 landen. Het UNHCR kantoor in Brussel is verantwoordelijk voor de relaties met negen Europese landen, waaronder België, en de Europese instellingen.
www.unhcr.org

Perscontact: Gilles Van Moortel – tel.: 02/627.17.39 – GSM 0473/17.23.58 - vanmoort@unhcr.org

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) is de centrale asielinstantie in België die bevoegd is voor het inhoudelijke onderzoek van asielaanvragen. Het CGVS neemt de beslissing om een asielzoeker al dan niet de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Ook reikt het CGVS getuigschriften van burgerlijke stand uit aan erkende vluchtelingen.
www.cgvs.be
Tine Van Valckenborgh – tel. : 02/205.50.56 - GSM 0499/24.60.93 tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be

Fedasil, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, is de overheidsorganisatie die in België verantwoordelijk is voor de materiële hulpverlening aan asielzoekers en bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. Fedasil organiseert - rechtstreeks of met zijn partners, zoals het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Vlaanderen – kwaliteitsvolle opvang en begeleiding in de open opvangcentra en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Fedasil draagt bij tot het uitdenken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid in ons land.
www.fedasil.be
Mieke Candaele - tel. 02/213 44 15 - GSM: 0476/268104 Mieke.Candaele@fedasil.be

Rode Kruis Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique Communauté francophone organiseren sinds 1989 in opdracht van de federale overheid een deel van de opvang van asielzoekers in België. Het Croix-Rouge en het Rode Kruis beheren samen zo’n twintig opvangcentra verspreid over België. Deze open opvangcentra bieden onderdak en voedsel, sociale, juridische, medische en psychologische begeleiding.
www.rodekruis.be en www.croix-rouge.be

Perscontact: Sarah Duplat (Croix Rouge) – tel. :084/36.00.83 – GSM : 0475/ 56.16.13 - sarah.duplat@redcross-fr.be
Perscontact: Filip Rylant (Rode Kruis-Vlaanderen) – tel.: 015 44 34 32 - GSM: 0475 35 45 64

Vluchtelingenwerk Vlaanderen is een onafhankelijke NGO die de belangen van vluchtelingen en asielzoekers verdedigt. Men werkt samen met ruim 40 lidorganisaties en een groep enthousiaste vrijwilligers. Via acties en campagnes verbreden ze het maatschappelijk draagvlak rond het vluchtelingenthema. Ze oefenen druk uit op het beleid en bieden ondersteuning aan al wie betrokken is bij vluchtelingenwerk. Daarnaast biedt Vluchtelingenwerk Vlaanderen in opdracht van de federale overheid kleinschalige asielopvang in een aantal particuliere woningen.
www.vluchtelingenwerk.be
Perscontact: Eef Heylighen - 02 207 55 01 - GSM: 0473/88.65.97 eef@vluchtelingenwerk.be

Het BCHV (Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen) is een koepelorganisatie van verschillende verenigingen die hulp verlenen aan asielzoekers en erkende vluchtelingen. Daarnaast is het BCHV ook de operationele partner van het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR). Het Comité zorgt ook voor juridische begeleiding van asielzoekers en biedt hulp in het kader van de familiehereniging van erkende vluchtelingen.
Elke maand organiseert het BCHV een contactvergadering die de vertegenwoordigers van elke asielinstantie, alsook het geheel van betrokken verenigingen en internationale organisaties samenbrengt.
www.bchv.be

Perscontact: Charlotte Vanderhaert – tel.: 02/537.82.20 - cvanderhaert@cbar-bchv.be