Woordenlijst

Wat is een asielzoeker?
Iemand die de asielinstanties om bescherming (= asiel) vraagt voor daadwerkelijke of gevreesde vervolging in zijn eigen land en die wacht tot zijn aanvraag behandeld is.

Wie kan asiel aanvragen?
Het is een fundamenteel mensenrecht asiel te vragen onder internationaal recht. Er zijn dus geen ‘illegale’ asielzoekers.

Wat is een vluchteling?
Volgens het 1951 Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die ‘’vanwege een gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging zich buiten het land bevindt waarvan hij de nationaliteit bezit en niet in staat is of, vanwege deze vrees, niet bereid is een beroep te doen op de bescherming van dat land...’’.
In België is een vluchteling iemand die de asielprocedure met goed gevolg heeft doorlopen en die asiel (status van vluchteling)
verkregen heeft.

Wat is subsidiaire bescherming?
Deze status wordt toegekend aan iemand die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt, maar die een reëel risico loopt op ernstige schade als hij naar zijn thuisland zou terugkeren (bijv. doodstraf, foltering, willekeurig geweld bij een gewapend conflict).

Wat is een uitgeprocedeerde asielzoeker?
Iemand die om asiel heeft gevraagd maar het niet heeft gekregen omdat uit het onderzoek is gebleken dat hij geen risco op vervolging of ernstige schade loopt. Een uitgeprocedeerde asielzoeker verblijft niet langer legaal in het land en krijgt een bevel om het grondgebied te verlaten.

Hoe noem je iemand die onwettig België binnenkomt?
Irreguliere migranten is een juistere en minder verwarrende benaming voor deze mensen dan illegalen. Mensensmokkelaars begaan een misdaad, maar niet noodzakelijk hun ‘clientele’. Sommigen die België binnengesmokkeld zijn zullen asiel aanvragen, anderen zoeken werk. Het is dus niet correct om hen als asielzoekers of economische migranten te bestempelen totdat hun status gekend is.

Wat is een ontheemde?
Ontheemden ontvluchten hun huizen om dezelfde redenen als vluchtelingen, maar blijven binnen hun eigen land en zouden door hun eigen land beschermd moeten zijn, hoewel dit in de praktijk vaak niet het geval is.

Wat is een irregulier migrant?
Iemand die geen geldig verblijfsdocument (meer) heeft. Dit kan een uitgeprocedeerde asielzoeker zijn, maar evengoed een toerist of een buitenlandse student die langer dan toegelaten in België verblijft. De term ‘irregulier migrant’ verdient de voorkeur op ‘illegaal’ (cfr. supra).

Wat is een economisch migrant?
Een economisch migrant verlaat zijn thuisland doorgaans op vrijwillige basis, vaak voor een beperkte duur. Indien hij dit wil, kan hij veilig terugkeren naar zijn vaderland.

Wat is een geregulariseerd vreemdeling?
Een vreemdeling die van de regering uitzonderlijk een verblijfsdocument krijgt om humanitaire redenen.
Voorbeelden: de vader van een Belgisch kind of een asielzoeker die onredelijk lang wacht op zijn asielbeslissing.

Wat is naturalisatie?
Een procedure om de Belgische nationaliteit te verwerven. De naturalisatie wordt toegekend door de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Zo kunnen, bijvoorbeeld, vluchtelingen al na twee jaar wettelijk verblijf in België voor naturalisatie in aanmerking komen.

Bron: informatiebrochure van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) ter attentie van Belgische journalisten, 2008.